Projektant Blansko | Ing. David Rizner

Projekty rodinných domů, bytových domů a občanské výstavby

Projektant Blansko

PROJEKČNÍ ČINNOST BLANSKO

Projektování staveb zahrnuje vypracování dokumentací od architektonických studií, dokumentace k umístění stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení či ohlášení, dokumentace pro výběr zhotovitele včetně dokumentace prováděcí.Dále v rámci projektování staveb zajišťuji zaměření stávajícího stavu včetně pasportů staveb, případně dokumentace k odstranění stavby. V průběhu realizace stavby zajišťuji pro stavebníka autorský dozor tak, aby výsledné dílo bylo provedeno v souladu s odevzdanou projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy. V dokumentaci jsou vždy zapracovány požadavky dotčených orgánů, statika stavby a požadavky požárně bezpečnostního řešení, aby v průběhu výstavby nedocházelo k nejasnostem a stavebník neměl při stavbě problémy typu: "jaký typ betonu mám objednat, či jaký ocelový profil musím použít".

  • - zabezpečení výběru staveniště
  • - vypracování projektové dokumentace pro potřeby stavebního úřadu
  • - vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  • - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
  • - autorský dozor při provádění stavby

INŽENÝRSKÁ ČINNOST BLANSKO

Inženýrská činnost spočívá v zastupování stavebníka před správními úřady, dotčenými orgány, majiteli dopravní a technické infrastruktury a zhotoviteli stavby od záměru stavby až po její kolaudaci.

  • - zabezpečení výběru staveniště
  • - zajištění pravomocného stavebního povolení či ohlášení stavby
  • - projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a majiteli technické a dopravní infrastruktury za účelem vydání kladného stanoviska
  • - zastupování stavebníka před stavebním úřadem
  • - příprava veškerých podkladů pro stavební úřad
tel.: 775 912 705 | e-mail: david@2fprojekt.cz